Előző Köv. rész Más könyv
1Krón11,1-47
11,1 Ezután egész Izráel összegyűlt Dávidhoz Hebrónba, és ezt mondták: Nézd, mi a te csontod és húsod vagyunk!
11,2 Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba és te hoztad vissza Izráelt, és ezt mondta neked Istened, az ÚR: Te leszel népemnek, Izráelnek a pásztora, te leszel népemnek, Izráelnek a fejedelme.
11,3 Megjelentek tehát Izráel vénei a király előtt Hebrónban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebrónban az ÚR színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izráel királyává, ahogyan kijelentette Sámuel által az ÚR.
11,4 Ezután Dávid egész Izráellel együtt elment Jeruzsálem, azaz Jebúsz alá, ahol a jebúsziak voltak az ország őslakói.
11,5 Jebúsz lakói ezt mondták Dávidnak: Nem jössz be ide! Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa.
11,6 Azt mondta Dávid: Aki elsőnek vág le egy jebúszit, az lesz a fővezér! Mivel elsőnek Jóáb, Cerújá fia jutott föl, ő lett a fővezér.
11,7 Azután letelepedett Dávid a sziklavárban, ezért nevezték el azt Dávid városának.
11,8 És Dávid kiépítette a várost körös-körül, Millót és környékét, Jóáb pedig a város többi részét állította helyre.
11,9 Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a Seregek URa.
11,10 Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik támogatták őt királyságában, és egész Izráellel együtt királlyá tették, az ÚR igéje szerint, melyet Izráelről mondott.
11,11 Ezek voltak szám szerint Dávid hősei: Jásobám, Hakmóni fia, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy ízben háromszáz embert döfött le.
11,12 Utána következett Eleázár, az ahóhi Dódó fia, egyike a három vitéznek.
11,13 Ő volt Dáviddal Efesz-Dammimban, ahova a filiszteusok harcra gyülekeztek. Volt ott egy árpával bevetett szántóföld. Amikor a hadinép megfutamodott a filiszteusok előtt,
11,14 ők kiálltak annak a darab földnek a közepére, védték azt, és megverték a filiszteusokat. Így adott az ÚR nagy szabadulást.
11,15 Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, a kősziklára, Adullám barlangjába, a filiszteusok serege pedig a Refáim-völgyben táborozott.
11,16 Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél.
11,17 Dávid eltikkadt, és azt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?
11,18 Akkor ez a három ember áttört a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az ÚRnak,
11,19 és ezt mondta: Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Igyam meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták?! Mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz
11,20 Abisaj, Jóáb testvére volt ennek a háromnak a vezetője. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a három közül.
11,21 A három közül a másik kettőnél tekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl.
11,22 A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett.
11,23 Ugyanő vágott le egy ötkönyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg.
11,24 Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz.
11,25 Tekintélyes volt a harminc között, de a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.
11,26 Kiváló vitézek voltak Aszáél, Jóáb testvére, Elhánán, a betlehemi Dódó fia,
11,27 a haróri Sammót, a pelóni Helec,
11,28 a tekóai Írá, Ikkés fia, az anátóti Abiezer,
11,29 a húsái Szibbekaj, az ahóhi Ílaj,
11,30 a netófái Mahraj, a netófái Héled, Baaná fia,
11,31 a benjámini Gibeából való Ítaj, Ríbaj fia, a pirátóni Benájá,
11,32 a nahalé-gaasi Húraj, az arbai Abiél,
11,33 a baharúmi Azmávet, a saalbóni Eljahbá,
11,34 a gizóni Hásém fiai, a harári Jónátán, Ságé fia, Elifal, Úr fia,
11,35 a harári Ahiám, Szákár fia, Elifal, Úr fia,
11,36 a mekérai Héfer, a pelóni Ahijjá,
11,37 a karmeli Hecró, Naaraj, Ezbaj fia,
11,38 Jóél, Nátán testvére, Mibhár, Hagri fia,
11,39 az ammóni Celek, a béróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója,
11,40 a jeteri Írá, a jeteri Gáréb,
11,41 a hettita Úriás, Zábád, Ahlaj fia,
11,42 Adiná, a rúbeni Sizá fia, a rúbeniek egyik főembere, és vele még harmincan;
11,43 Hánán, Maaká fia, és a mitni Jósáfát,
11,44 az asterái Uzzijjá, az aróéri Hótám fiai: Sámá és Jeiél,
11,45 Simri fia, Jediaél és testvére, a tíci Jóhá,
11,46 a mahavimi Eliél, Elnáam fiai: Jeribaj és Jósavjá, a móábi Jitmá,
11,47 Eliél, Óbéd és a mecóbájái Jaasziél.

Tovább