Előző Köv. rész Más könyv
1Krón24,1-31
24,1 Áron fiainak a beosztása: Áron fiai Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár voltak.
24,2 Nádáb és Abíhú még apjuk életében meghaltak, de fiaik nem voltak, ezért Eleázár és Ítámár végezte a papi szolgálatot.
24,3 Dávid beosztotta Eleázár fiai közül Cádókot, Ítámár fiai közül pedig Ahimeleket a megbízatásuknak megfelelő szolgálatra.
24,4 Mivel Eleázár fiai között több férfi volt található, mint Ítámár fiai között, ezért Eleázár fiai közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolc családfőt.
24,5 Sorsolással osztották be őket, ezeket is, meg azokat is. Így lettek Eleázár és Ítámár fiai szent és Istentől kijelölt vezető emberek.
24,6 Semajá, Netanél fia, a léviták közül való kancellár írta fel őket a király és a vezérek, Cádók főpap és Ahimelek, Ebjátár fia, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében. Egy családot húztak ki Eleázárnak, majd még egyet, azután Ítámárnak is húztak egyet.
24,7 Az első sorshúzás Jehójáribra esett, a második Jedajára,
24,8 a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórimra,
24,9 az ötödik Malkijjára, a hatodik Mijjáminra,
24,10 a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijjára,
24,11 a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjáhúra,
24,12 a tizenegyedik Eljásibra, a tizenkettedik Jákimra,
24,13 a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebábra,
24,14 a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre,
24,15 a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre,
24,16 a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Jehezkélre,
24,17 a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámúlra,
24,18 a huszonharmadik Delájáhúra, a huszonnegyedik pedig Maazjáhúra.
24,19 Ezek kaptak megbízást arra a szolgálatra, hogy bejárjanak az ÚR házába aszerint a rendtartás szerint, amelyet atyjuktól, Árontól kaptak, ahogyan Izráel Istene, az ÚR megparancsolta neki.
24,20 Lévi többi fiai voltak: Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia volt Jehdejáhú.
24,21 Rehabjáhútól származott Jissijjá, Rehabjáhú első fia.
24,22 Jicháritól származott Selómót, Selómót fia volt Jahat.
24,23 Hebrón fiai voltak: az első Jerijjáhú, a második Amarjáhú, a harmadik Jahaziél és a negyedik Jekamám.
24,24 Uzziél fia volt Míká, Míká fia Sámír.
24,25 Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjáhú.
24,26 Merári fia volt Mahli és Músi. Jaazijjáhú fia Benó volt.
24,27 Merári fiai voltak: Jaazijjáhútól, fiától származott Sóham, Zakkúr és Ibri.
24,28 Mahlitól származott Eleázár. Neki nem voltak fiai.
24,29 Kístől származott Jerahmeél, Kís fia.
24,30 Músi fiai voltak: Mahli, Éder és Jerimót. Ezek a léviták, családjaik szerint.
24,31 Ezekre is ugyanúgy sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira, Dávid király, Cádók és Ahimelek, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében; a családfőkre ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre.

Tovább