Előző Köv. rész Más könyv
1Móz10,1-32
10,1 Ezek Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai, mert fiaik születtek az özönvíz után.
10,2 Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.
10,3 Gómer fiai: Askenáz, Rífat és Tógarmá.
10,4 Jáván fiai: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním.
10,5 Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve szerint, nemzetségekre és népekre tagolódva.
10,6 Hám fiai: Kús, Micraim, Pút és Kánaán.
10,7 Kús fiai: Szebá, Havilá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai: Sebá és Dedán.
10,8 Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön.
10,9 Hatalmas vadász volt ő az ÚR előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród.
10,10 Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt.
10,11 Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót-Írt, Kelahot
10,12 és Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között.
10,13 Micraim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat,
10,14 a patrósziakat, kaszlúhiakat és a kaftóriakat. Innen származtak a filiszteusok.
10,15 Kánaán nemzette elsőszülöttét, Szidónt, azután Hétet,
10,16 meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat,
10,17 a hivvieket, arkiakat és színieket,
10,18 az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei,
10,19 úgyhogy a kánaániak területe Szidóntól Gerár irányában Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebóim irányában Lesáig terjedt.
10,20 Ezek Hám fiai nemzetségük és nyelvük szerint, országokra és népekre tagolódva.
10,21 Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt.
10,22 Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám.
10,23 Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mas.
10,24 Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert.
10,25 Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mivel az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve.
10,26 Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot,
10,27 Hadórámot, Úzált és Diklát,
10,28 Óbált, Abímáélt és Sebát,
10,29 Ófirt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.
10,30 Lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt.
10,31 Ezek Sém fiai nemzetségük és nyelvük szerint, országaik és népeik szerint.
10,32 Ezek Nóé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágaztak szét a népek a földön az özönvíz után.

Tovább