Előző Köv. rész Más könyv
4Móz26,1-65
26,1 Az ÚR ezt mondta Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának:
26,2 Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben.
26,3 Mózes és Eleázár pap tehát így beszélt hozzájuk Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben:
26,4 Számoljátok össze a népet húszévestől fölfelé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek. Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptomból, ezek voltak:
26,5 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a hanóki nemzetség, Pallútól való a pallúi nemzetség,
26,6 Hecróntól a hecróni nemzetség, Karmitól a karmi nemzetség.
26,7 A rúbeni nemzetségekből negyvenháromezer-hétszázharmincat vettek számba.
26,8 Pallú fia volt Eliáb.
26,9 Eliáb fiai voltak: Nemuél, Dátán és Abirám. Ezek, Dátán és Abirám, a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával, föllázadva az ÚR ellen.
26,10 Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal együtt annak a csoportnak a halálakor, amikor a tűz megemésztett kétszázötven embert. Így lettek intő jellé.
26,11 De Kórah fiai nem haltak meg.
26,12 Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Nemuéltól való a nemuéli nemzetség, Jámintól a jámini nemzetség, Jákintól a jákini nemzetség,
26,13 Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség.
26,14 Ezek a Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz ember.
26,15 Gád fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Cefóntól való a cefóni nemzetség, Haggitól a haggi nemzetség, Súnitól a súni nemzetség.
26,16 Oznitól az ozni nemzetség, Éritől az éri nemzetség,
26,17 Aródtól az aródi nemzetség, Arélitól az aréli nemzetség.
26,18 Gád fiai nemzetségeiből összesen negyvenezer-ötszázat vettek számba.
26,19 Júda fiai voltak Ér és Ónán, de Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén.
26,20 Júda fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától való a sélái nemzetség, Pérectől a péreci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség.
26,21 Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól való a hecróni nemzetség, Hámultól a hámuli nemzetség.
26,22 Júda törzseiből összesen hetvenhatezer-ötszázat vettek számba.
26,23 Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Tólától való a tólái nemzetség, Púvától a púvai nemzetség,
26,24 Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség.
26,25 Issakár nemzetségeiből összesen hatvannégyezer-háromszázat vettek számba.
26,26 Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Szeredtől való a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség.
26,27 Zebulon nemzetségeiből összesen hatvanezer-ötszázat vettek számba.
26,28 József fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Manassé és Efraim.
26,29 Manassé fiai: Mákírtól való a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség.
26,30 Ezek Gileád fiai: Íezertől való az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség,
26,31 Aszriéltól az aszriéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség,
26,32 Semidától a semidái nemzetség, Héfertől a héferi nemzetség.
26,33 Héfer fia volt Celofhád. Neki nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak a nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.
26,34 Manassé nemzetségeiből összesen ötvenkétezer-hétszázat vettek számba.
26,35 Efraim fiai pedig nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól való a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség.
26,36 Sútelah fia volt Érán, akitől az éráni nemzetség való.
26,37 Efraim fiainak a nemzetségeiből összesen harminckétezer-ötszázat vettek számba. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint.
26,38 Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Belától való a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahirámtól az ahirámi nemzetség,
26,39 Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség.
26,40 Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól való az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség.
26,41 Benjámin fiainak a nemzetségeiből összesen negyvenötezer-hatszázat vettek számba.
26,42 Dán fiainak a nemzetsége ez: Súhámtól való a súhámi nemzetség; ez a család alkotta Dán nemzetségét.
26,43 A súhámi nemzetségből összesen hatvannégyezer-négyszázat vettek számba.
26,44 Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jimnától való a jimnái nemzetség, Jisvitől a jisvi nemzetség, Beriától a beriai nemzetség.
26,45 Beria fiaitól: Hebertől a heberi nemzetség, Malkiéltól a malkiéli nemzetség.
26,46 Ásér leányának a neve Szerah volt.
26,47 Ásér fiainak a nemzetségeiből összesen ötvenháromezernégyszázat vettek számba.
26,48 Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jahceéltől való a jahceéli nemzetség, Gúnitól a gúni nemzetség,
26,49 Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség.
26,50 Naftáli nemzetségeinek a családjából összesen negyvenötezer-négyszázat vettek számba.
26,51 Izráel fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc embert vettek számba.
26,52 Ezután így beszélt Mózeshez az ÚR:
26,53 Ezek között osszátok fel a földet örökségül a névjegyzék szerint.
26,54 A nagyobbnak nagyobb örökséget adj, a kisebbnek kisebb örökséget. Mindegyiknek a számbavettek száma szerint adjatok örökséget!
26,55 De a földet sorsvetéssel osszátok föl. Az ősi törzsek nevei szerint örököljenek.
26,56 Sorsvetéssel osszátok ki mindegyiknek az örökségét, mind a nagyoknak, mind a kicsiknek.
26,57 Ezek voltak a Lévi nemzetségeiből számba vettek: Gérsóntól a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség és Meráritól a merári nemzetség.
26,58 Ezek voltak Lévi nemzetségei: a libni nemzetség, a hebróni nemzetség, a mahli nemzetség, a músi nemzetség és a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot.
26,59 Amrám feleségének a neve Jókebed volt, Lévi leánya, akit Egyiptomban szült az anyja Lévinek. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és nénjüket, Mirjámot.
26,60 Áronnak született Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár.
26,61 De Nádáb és Abihú meghaltak, mert idegen tüzet vittek az ÚR elé.
26,62 Közülük összesen huszonháromezer férfit vettek számba, egyhónapostól fölfelé. De ezeket nem Izráel fiaival együtt vették számba, mert nekik nem adtak örökséget Izráel fiai között.
26,63 Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap. Ők vették számba Izráel fiait Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.
26,64 De ezek között nem volt már senki a Mózes és Áron pap által számbavettek közül, akik még a Sínai-pusztában vették számba Izráel fiait.
26,65 Mert az ÚR megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia.

Tovább