Előző Köv. rész Más könyv
4Móz31,1-54
31,1 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
31,2 Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon, azután odakerülsz elődeidhez.
31,3 Mózes így beszélt a néphez: Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra, támadjátok meg Midjánt, és álljatok bosszút Midjánon az ÚRért.
31,4 Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izráel mindegyik törzséből a harcba.
31,5 Kivezényeltek tehát Izráel soraiból törzsenként ezret: tizenkétezer harcra fölfegyverzett embert.
31,6 Azután elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret; velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat.
31,7 Harcot kezdtek Midján ellen, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek, és megöltek minden férfit.
31,8 Megölték Midján királyait is a lemészároltakkal együtt: Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát: Midján öt királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beór fiát is.
31,9 Midján asszonynépét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izráel fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat.
31,10 Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort.
31,11 Azután fogták az egész zsákmányt és minden embert és állatot, amelyet elfogtak,
31,12 és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izráel fiai közösségéhez a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba, Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.
31,13 Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak eléjük a táboron kívülre.
31,14 De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre és a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból.
31,15 Ezt mondta nekik Mózes: Hát ti életben hagytátok az összes asszonynépet?!
31,16 Hiszen ők csábították hitszegésre az ÚR ellen Izráel fiait Bálám tanácsa szerint Peór kedvéért! Ezért érte csapás az ÚR közösségét.
31,17 Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált.
31,18 De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfival való hálást.
31,19 Ti pedig maradjatok a táboron kívül hét napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a harmadik napon, meg a hetedik napon is, a foglyokkal együtt.
31,20 Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt.
31,21 Eleázár pap pedig ezt mondta a katonáknak, akik megjárták a háborút: Ez a törvény rendelkezése, amelyet az ÚR parancsolt meg Mózesnek:
31,22 Az arany-, ezüst-, réz-, meg vas-, cin- és ólomholmit,
31,23 mindazt, ami tűzálló, tartsátok tűzbe, hogy megtisztuljon, de még tisztítóvízzel is tisztítsátok meg. A nem tűzálló dolgokat pedig merítsétek vízbe!
31,24 Ruhátokat is mossátok ki a hetedik napon, hogy tiszták legyetek. Azután bejöhettek a táborba.
31,25 Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek:
31,26 Vedd számba a foglyul ejtett embereket és állatokat, Eleázár pappal és a közösség családfőivel együtt.
31,27 Felezd meg a zsákmányt a hadba vonult harcosok és az egész közösség között.
31,28 Végy el egy részt az ÚRnak a hadba vonult harcosoktól, ötszázból egyet: embert, marhát, szamarat és juhot egyaránt.
31,29 Az egyik feléből vegyétek el ezt, és adjátok Eleázár papnak az ÚRnak szóló fölajánlásként.
31,30 Az Izráel fiainak jutott felerészből pedig végy el ötvenenként egyet: embert, marhát, szamarat, juhot és mindenféle állatot egyaránt. Add azokat a lévitáknak, akik az ÚR hajlékánál teljesítenek szolgálatot.
31,31 Mózes és Eleázár pap úgy járt el, ahogyan az ÚR parancsolta Mózesnek.
31,32 Ez volt az a prédának megmaradt zsákmány, amelyet prédául ejtett a hadinép: hatszázhetvenötezer juh,
31,33 hetvenkétezer marha
31,34 és hatvanegyezer szamár.
31,35 Ember pedig harminckétezer lélek, olyan nők, akik nem ismerték a férfival való hálást.
31,36 Ez volt az egyik fele, a hadbavonultak része, szám szerint háromszázharminchétezer-ötszáz juh.
31,37 Az ÚRnak járó rész hatszázhetvenöt juh volt.
31,38 Továbbá harminchatezer marha, ebből az ÚRnak járó rész hetvenkettő volt.
31,39 Továbbá harmincezer-ötszáz szamár, ebből az ÚRnak járó rész hatvanegy volt.
31,40 Ember volt tizenhatezer, közülük az ÚRnak járó rész harminckét lélek volt.
31,41 Mózes odaadta Eleázár papnak az ÚRnak fölajánlott részt, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
31,42 Az Izráel fiainak jutott felerészt elvette Mózes a harcosoktól.
31,43 A közösségre eső felerész ez volt: háromszázharminchétezer-ötszáz juh,
31,44 harminchatezer marha
31,45 és harmincezer-ötszáz szamár,
31,46 ember pedig tizenhatezer lélek.
31,47 Az Izráel fiainak jutott felerészből elvett Mózes minden ötven emberből és állatból egyet, és odaadta azokat a lévitáknak, akik az ÚR hajlékánál teljesítettek szolgálatot, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
31,48 Akkor odamentek Mózeshez a sereg egységeinek a parancsnokai, az ezredesek és a századosok,
31,49 és ezt mondták Mózesnek: Mi, a te szolgáid, számbavettük a ránk bízott harcosokat, és senki sem hiányzik közülünk.
31,50 Ezért elhozta mindenki az ÚRnak szóló áldozatul, amit talált: az aranyékszereket, a karkötőket és a karpereceket, a pecsétgyűrűket, a fülbevalókat és a nyakláncokat, hogy engesztelést szerezzenek nekünk az ÚR előtt.
31,51 Mózes és Eleázár pap átvette tőlük az aranyat és az összes ékszerfélét.
31,52 Az összes arany, amelyet az ezredesek és századosok fölajánlottak az ÚRnak tizenhatezer-hétszázötven sekel súlyú volt.
31,53 Minden katona magának is tartott meg zsákmányt.
31,54 Mózes és Eleázár pap átvették az aranyat az ezredesektől és századosoktól, és bevitték a kijelentés sátrába az ÚR elé, emlékeztetőül Izráel fiaira.

Tovább