Előző rész Köv. könyv Más könyv
Lk24,1-53
24,1 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.
24,2 A követ a sírbolt elől elhengerítve találták,
24,3 és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
24,4 Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.
24,5 Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt?
24,6 Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt:
24,7 az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia."
24,8 Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira,
24,9 és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.
24,10 A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak,
24,11 de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.
24,12 (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.)
24,13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve,
24,14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.
24,15 Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.
24,16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt.
24,17 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak.
24,18 Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?"
24,19 "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt;
24,20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg.
24,21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.
24,22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál,
24,23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él.
24,24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták."
24,25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!
24,26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?"
24,27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
24,28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.
24,29 De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon.
24,30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta.
24,31 Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.
24,32 Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?"
24,33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.
24,34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.
24,35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
24,36 Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!"
24,37 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
24,38 Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?
24,39 Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van."
24,40 És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát.
24,41 Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: "Van-e itt valami ennivalótok?"
24,42 Erre adtak neki egy darab sült halat.
24,43 Elvette és szemük láttára megette.
24,44 Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
24,45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,
24,46 és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül,
24,47 és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.
24,48 Ti vagytok erre a tanúk.
24,49 És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel."
24,50 Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket.
24,51 És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.
24,52 Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe;
24,53 mindig a templomban voltak, és áldották Istent.
Köv. könyv Más könyv