Előző Köv. rész Más könyv
Lk3,1-38
3,1 Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt,
3,2 Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
3,3 Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára,
3,4 ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit:
3,5 minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává:
3,6 és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."
3,7 A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?
3,8 Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.
3,9 A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik."
3,10 A sokaság pedig megkérdezte tőle: "Akkor hát mit tegyünk?"
3,11 János így válaszolt nekik: "Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék."
3,12 Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: "Mester, mit tegyünk?"
3,13 Nekik ezt mondta: "Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva."
3,14 Megkérdezték tőle a katonák is: "Mi pedig mit tegyünk?" Nekik viszont ezt felelte: "Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal."
3,15 Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus,
3,16 János így válaszolt mindenkinek: "Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,
3,17 kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
3,18 Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek.
3,19 Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes
3,20 mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost.
3,21 Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,
3,22 leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
3,23 Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié;
3,24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannájé, ez Józsefé,
3,25 ez Mattatiásé, ez Ámósé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié,
3,26 ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé;
3,27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié,
3,28 ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré;
3,29 ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
3,30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé;
3,31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
3,32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné,
3,33 ez Aminádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Júdáé;
3,34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré,
3,35 ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé,
3,36 ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké;
3,37 ez Metusélahé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalalélé, ez Kénáné,
3,38 ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

Tovább