Előző Köv. rész Más könyv
Neh12,1-47
12,1 Ezek azok a papok és léviták, akik hazatértek Zerubbábellal, Sealtiél fiával és Jésúával: Szerájá, Jirmejá és Ezrá,
12,2 Amarjá, Mallúk és Hattús,
12,3 Sekanjá, Rehúm és Merémót,
12,4 Iddó, Ginnetón és Abijjá,
12,5 Mijjámin, Maadjá és Bilgá,
12,6 Semajá, Jójárib és Jedajá,
12,7 Szallú, Ámók, Hilkijjá és Jedajá. Ezek voltak Jésúa idejében a papoknak és hozzátartozóiknak a főemberei.
12,8 A léviták pedig ezek voltak: Jésúa, Binnúj és Kadmiél, Sérébjá, Jehúdá és Mattanjá. Ő volt a magasztaló éneklés vezetője hozzátartozóival együtt.
12,9 Velük szemben álltak szolgálatuknak megfelelően hozzátartozóik: Bakbukjá és Unni.
12,10 Jésúa nemzette Jójákimot, Jójákim nemzette Eljásibot, Eljásib pedig Jójádát.
12,11 Jójádá nemzette Jónátánt, Jónátán pedig nemzette Jaddúát.
12,12 Jójákim idejében a papok között családfők voltak: Szerájá családjában Merájá, Jirmejáéban Hananjá,
12,13 Ezráéban Mesullám, Amarjáéban Jehóhánán,
12,14 Melikúéban Jónátán, Sebanjáéban Jószéf,
12,15 Háriméban Adná, Merájótéban Helkaj,
12,16 Iddóéban Zekarjá, Ginnetónéban Mesullám,
12,17 Abijjáéban Zikri, Minjáminéban, Móadjáéban Piltaj,
12,18 Bilgáéban Sammúa, Semajáéban Jehónátán,
12,19 Jójáribéban Mattenaj, Jedajáéban Uzzi,
12,20 Szallajéban Kallaj, Ámókéban Éber,
12,21 Hilkijjáéban Hasabjá, Jedajáéban pedig Netanél.
12,22 A léviták között Eljásib, Jójádá, Jóhánán és Jaddúa idejében jegyezték föl a családfőket a papok között a perzsa Dárius uralkodásáig.
12,23 Lévi leszármazottai között a családfőket egy krónikás könyvben jegyezték föl, egészen Jóhánánnak, Eljásib fiának az idejéig.
12,24 A léviták főemberei voltak: Hasabjá, Sérébjá és Jésúa, Kadmiél fia; hozzátartozóik pedig velük szemben állva énekelték a dicsérő és magasztaló énekeket, ahogyan Dávid, az Isten embere elrendelte, csoportokba osztva őket.
12,25 Mattanjá, Bakbukjá és Óbadjá, Mesullám, Talmón és Akkúb őrök voltak, akik a kapuknál levő raktárakra vigyáztak.
12,26 Ezek Jójákimnak, Jésúa fiának, Jócádák unokájának az idejében és Nehémiás helytartónak meg az írástudó Ezsdrás papnak az idejében éltek.
12,27 Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal.
12,28 Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a netófáiak falvaiból,
12,29 Bét-Gilgálból, Geba és Azmávet vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat.
12,30 És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falat is.
12,31 Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobbfelé indult a várfalon a Szemét-kapu felé.
12,32 Utána Hósajá ment és Júda vezető embereinek a fele,
12,33 továbbá Azarjá, Ezrá és Mesullám,
12,34 Júda és Benjámin, Semajá és Jirmejá.
12,35 A papsághoz tartozók közül pedig harsonákkal vonult Zekarjá, aki Jónátán fia, aki Semajá fia, aki Mattanjá fia, aki Míkájá fia, aki Zakkúr fia, aki Ászáf fia volt,
12,36 azután a hozzátartozói: Semajá, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máaj, Netanél, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének a hangszereivel. Élükön haladt Ezsdrás írástudó.
12,37 A Forrás-kapunál egyenesen fölvonultak Dávid városának a lépcsőin, a fal följáróján Dávid palotája mellett keletre, a Vízi-kapuig.
12,38 A másik hálaadó énekkar pedig bal felé haladt, én mentem utánuk, azután a nép fele a falon, a Kemencék tornya mellett a széles falig.
12,39 Azután az Efraim-kapu, az Ó-kapu, a Hal-kapu, a Hananél-torony és a Méá-torony mellett egészen a Juh-kapuig mentek, és megálltak a Börtön-kapunál.
12,40 Majd fölállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és velem együtt az elöljárók fele
12,41 meg a papok: Eljákim, Maaszéjá és Minjámin, Míkájá, Eljóénaj, Zekarjá és Hananjá a harsonákkal,
12,42 továbbá Maaszéjá, Semajá és Eleázár, Uzzi, Jehóhánán és Malkijjá, Élám és Ezer. Azután énekelni kezdtek az énekesek, Jizrahjá volt a karnagyuk.
12,43 Azon a napon nagy véresáldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben.
12,44 Azon a napon felügyelőket állítottak a kincsek, a felajánlások, az első termés és a tizedek raktárai élére, amelyekbe összegyűjtötték a papoknak és a lévitáknak járó törvényes részt a városok mezőiről, mert örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták.
12,45 Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére, ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, Dávidnak és fiának, Salamonnak a parancsa szerint.
12,46 Mert igen régóta, Dávid és Ászáf idejétől fogva voltak az énekeseknek vezetői, és voltak Istent dicsérő és hálaadó énekek.
12,47 Zerubbábel idejében és Nehémiás idejében egész Izráel megadta az énekeseknek és a kapuőröknek napról napra járó részt. A szent adományokat átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak.

Tovább