Előző Köv. rész Más könyv
Neh7,1-72
7,1 Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat.
7,2 Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél.
7,3 Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állanak, csukják be az ajtókat, és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt.
7,4 A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve.
7,5 Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam az először visszatértek származási jegyzékét, és abban ezt találtam följegyezve:
7,6 A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből. Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába.
7,7 Zerubbábellal jött Jésúa, Nehemjá, Azarjá, Raamjá, Nahamáni, Mordokaj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak száma a következő volt:
7,8 Parósnak kétezerszázhetvenkét leszármazottja,
7,9 Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja,
7,10 Árahnak hatszázötvenkét leszármazottja,
7,11 Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizennyolc leszármazottja,
7,12 Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja,
7,13 Zattúnak nyolcszáznegyvenöt leszármazottja,
7,14 Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja,
7,15 Binnújnak hatszáznegyvennyolc leszármazottja,
7,16 Bébajnak hatszázhuszonnyolc leszármazottja,
7,17 Azgádnak kétezer-háromszázhuszonkét leszármazottja,
7,18 Adónikámnak hatszázhatvanhét leszármazottja,
7,19 Bigvajnak kétezer-hatvanhét leszármazottja,
7,20 Ádinnak hatszázötvenöt leszármazottja,
7,21 Átérnak Hizkijjá ágán kilencvennyolc leszármazottja,
7,22 Hásumnak háromszázhuszonnyolc leszármazottja,
7,23 Bécajnak háromszázhuszonnégy leszármazottja,
7,24 Hárifnak száztizenkét leszármazottja,
7,25 Gibeónnak kilencvenöt leszármazottja.
7,26 Betlehemiek és netófáiak száznyolcvannyolcan voltak,
7,27 Anátótból valók százhuszonnyolcan,
7,28 Bét-Azmávetból valók negyvenketten,
7,29 Kirjat-Jeárimból valók, kefiráiak és beérótiak hétszáznegyvenhárman,
7,30 rámaiak és gebaiak hatszázhuszonegyen,
7,31 Mikmászból valók százhuszonketten,
7,32 Bételből és Ajból valók százhuszonhárman,
7,33 a másik Nebóból valók ötvenketten,
7,34 a másik Élámból valók ezerkétszázötvennégyen,
7,35 hárimiak háromszázhúszan,
7,36 jerikóiak háromszáznegyvenöten,
7,37 lódiak, hádidiak és ónóiak hétszázhuszonegyen,
7,38 Szenáából valók háromezer-kilencszázharmincan.
7,39 A papok ezek voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából kilencszázhetvenhárman,
7,40 Immér leszármazottai ezerötvenketten,
7,41 Pashúr leszármazottai ezerkétszáznegyvenheten,
7,42 Hárim leszármazottai ezertizenheten.
7,43 A léviták ezek voltak: Jésúa leszármazottai Kadmiél ágán, és Hódevá leszármazottai hetvennégyen.
7,44 Az énekesek ezek voltak: Ászáf leszármazottai száznegyvennyolcan.
7,45 A kapuőrök ezek voltak: Sallúmnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai százharmincnyolcan.
7,46 Templomszolgák voltak Cihá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai,
7,47 Kérósz fiai, Szíá fiai, Pádón fiai,
7,48 Lebáná fiai, Hagábá fiai, Salmaj fiai,
7,49 Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
7,50 Reájá fiai, Recin fiai, Nekódá fiai,
7,51 Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéah fiai,
7,52 Bészaj fiai, Meúnim fiai, Nefisszim fiai,
7,53 Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai,
7,54 Baclít fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai,
7,55 Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temah fiai,
7,56 Necíah fiai, Hatífá fiai.
7,57 Salamon szolgáinak a fiai voltak: Szótaj fiai, Szóferet fiai, Peridá fiai,
7,58 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
7,59 Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebáim fiai és Ámón fiai.
7,60 A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak a fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak.
7,61 Ezek azok, akik Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izráelből valók-e:
7,62 Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai hatszáznegyvenketten.
7,63 A papsághoz tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el.
7,64 Ezek keresték a bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól.
7,65 A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az úrimmal és tummimmal.
7,66 Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan fő volt,
7,67 azonkívül hétezer-háromszázharminchét rabszolga és szolgálóleány, meg kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő.
7,68 Volt négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk.
7,69 A családfők egy része adakozott az építkezésre. A királyi helytartó ezer aranydrahmát adott át a kincstárnak, meg ötven hintőedényt és ötszázharminc papi köntöst.
7,70 Néhány családfő húszezer aranydrahmát és kétezer-kétszáz ezüstminát adott az építkezés költségeire.
7,71 A nép többi része pedig húszezer aranydrahmát, kétezer ezüstminát és hatvanhét papi köntöst adott.
7,72 A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izráel letelepedett a városokban. A hetedik hónap beálltával már városaikban laktak Izráel fiai.

Tovább