Következő rész Más könyv
1Krón1,1-54
1,1 Ádám, Sét, Enós,
1,2 Kénán, Mahalalél, Jered,
1,3 Énók, Metúselah, Lámek,
1,4 Nóé, Sém, Hám és Jáfet.
1,5 Jáfet fiai voltak: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.
1,6 Gómer fiai voltak: Askenaz, Rífat és Tógarmá.
1,7 Jáván fiai voltak: Elísá, Tarsísá, Kittím és Ródáním.
1,8 Hám fiai voltak: Kús, Micraim, Pút és Kánaán.
1,9 Kús fiai voltak: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai voltak: Sebá és Dedán.
1,10 Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön.
1,11 Micraim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat,
1,12 a patrósziakat és a kaszlúhiakat. Innen származtak a filiszteusok és a kaftóriak.
1,13 Kánaán nemzette elsőszülöttjét, Szidónt, azután Hétet,
1,14 meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat,
1,15 a hivvieket, arkiakat és színieket,
1,16 az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat.
1,17 Sém fiai voltak: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.
1,18 Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert.
1,19 Hébernek két fia született. Az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a OK2Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetot és Jerahot,
1,20 Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetot és Jerahot,
1,21 Hadórámot, Úzált és Diklát,
1,22 Ébált, Abimáélt és Sebát,
1,23 Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.
1,24 Sém, Arpaksad, Selah,
1,25 Héber, Peleg, Reú,
1,26 Szerúg, Náhór, Táré,
1,27 Abrám, azaz Ábrahám.
1,28 Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak.
1,29 Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Abdeél és Mibszám,
1,30 Mismá, Dúmá, Masszá, Hadad és Témá,
1,31 Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek voltak Izmael fiai. -
1,32 Ketúrának, Ábrahám másodrangú feleségének a fiai ezek voltak: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot. Joksán fiai voltak Sebá és Dedán.
1,33 Midján fiai voltak: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mind Ketúrá fiai voltak.
1,34 Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai Ézsau és Izráel voltak.
1,35 Ézsau fiai voltak: Elifáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah.
1,36 Elifáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timná és Amálék.
1,37 Reúél fiai voltak: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.
1,38 Széír fiai voltak: Lótán és Sóbál, Cibón, Aná, Dísón, Écer és Dísán.
1,39 Lótán fiai voltak: Hóri és Hómám, Lótán nővére volt Timná.
1,40 Sóbál fiai voltak: Alján, Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám. Cibón fiai voltak: Ajjá és Aná.
1,41 Aná fia volt Dísón, Dísón fiai voltak: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.
1,42 Écer fiai voltak: Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia volt Úc és Arán is.
1,43 Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városának a neve Dinhábá volt.
1,44 Bela halála után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király.
1,45 Jóbáb halála után a Témán földjéről való Húsám lett a király.
1,46 Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.
1,47 Hadad halála után a maszrékai Szamlá lett a király.
1,48 Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a király.
1,49 Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király.
1,50 Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának a neve Páí volt, feleségének a neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt.
1,51 Hadad halála után ezek lettek Edóm nemzetségfői: Timmá nemzetségfő, Aljá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő,
1,52 Oholíbámá nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő,
1,53 Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő,
1,54 Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.

Tovább