Előző Köv. rész Más könyv
1Krón2,1-55
2,1 Ezek voltak Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon,
2,2 Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.
2,3 Júda fiai voltak Ér, Ónán és Sélá. Ez a három született neki a kánaáni Batsúától. De Ért, Júda elsőszülött fiát gonosznak látta az ÚR, és ezért megölte.
2,4 A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt.
2,5 Pérec fiai Hecrón és Hámul voltak.
2,6 Zerah fiai voltak: Zimri, Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten.
2,7 Karmi fia Ákán volt, aki szerencsétlenséget hozott Izráelre, mivel lopott a kiirtandó dolgokból.
2,8 Étán fia Azarjá volt.
2,9 Hecrónnak ezek a fiai születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj.
2,10 Rám Ammínádábot nemzette, Ammínádáb nemzette Nahsónt, Júda fiainak a főemberét.
2,11 Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá pedig nemzette Boázt.
2,12 Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait,
2,13 Isai nemzette elsőszülöttjeként Eliábot, másodikként Abinádábot, harmadikként Simát,
2,14 negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt,
2,15 hatodikként Ócemet, hetedikként Dávidot,
2,16 és nővéreiket, Cerúját és Abigailt. Cerújának három fia volt: Absaj, Jóáb és Aszáél.
2,17 Abigail szülte Amászát, Amászának az apja pedig az izmaeli Jeter volt.
2,18 Kálébnak, Hecrón fiának a feleségétől Azúbától és Jerióttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón.
2,19 Azúbá halála után Káléb elvette Efrátot, aki Húrt szülte neki.
2,20 Húr nemzette Úrit, Úri nemzette Becalélt.
2,21 Azután bement Hecrón hatvanéves korában Mákírnak, Gileád apjának a leányához, feleségül vette, és ő szülte neki Szegúbot.
2,22 Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén.
2,23 De Gesúr és Arám elvette Jáír sátorfalvait, Kenátot és falvait, hatvan várost. Ezek mind Gileád apjának, Mákírnak a fiaié voltak.
2,24 Hecrón halála után Káléb Efratába ment. Hecrón felesége volt Abijjá is. Ő szülte neki Ashúrt, Tekóa atyját.
2,25 Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének a fiai voltak: Rám volt az elsőszülött, továbbá Búná, Óren, Ócem, és Ahijjá.
2,26 Jerahmeélnek egy másik felesége is volt, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja.
2,27 Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének a fiai voltak: Maac, Jámin és Éker.
2,28 Ónám fiai voltak Sammaj és Jádá. Sammaj fiai voltak Nádáb és Abisúr.
2,29 Abisúr feleségének a neve Abihail volt. Ő szülte neki Ahbánt és Mólídot.
2,30 Nádáb fiai voltak Szeled és Appaim. Szeled gyermektelenül halt meg.
2,31 Appaim fia Jisi, Jisi fia Sésán, Sésán fia pedig Ahlaj volt.
2,32 Jádának, Sammaj testvérének a fiai voltak Jeter és Jónátán. Jeter gyermektelenül halt meg.
2,33 Jónátán fiai voltak Pelet és Zázá. Ezek Jerahmeél fiai voltak.
2,34 Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai. De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája.
2,35 Sésán ennek a szolgának, Jarhának adta feleségül a leányát, aki Attajt szülte neki.
2,36 Attaj nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zábádot.
2,37 Zábád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Óbédot.
2,38 Óbéd nemzette Jéhút, és Jéhú nemzette Azarját.
2,39 Azarjá nemzette Helecet, és Helec nemzette Elászát.
2,40 Elászá nemzette Sziszmajt, és Sziszmaj nemzette Sallúmot.
2,41 Sallúm nemzette Jekamját, és Jekamjá nemzette Elisámát.
2,42 Kálébnak, Jerahmeél testvérének a fiai voltak: Mésá volt az elsőszülöttje, aki Zífnek volt az atyja; továbbá Marésának, Hebrón atyjának a fiai.
2,43 Hebrón fiai voltak: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema.
2,44 Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt.
2,45 Sammaj fia Máón volt. Máón volt Bétcúr atyja.
2,46 Éfá, Káléb másodrangú felesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt, és Hárán nemzette Gázézt.
2,47 Johdaj fiai voltak: Regem, Jótám és Gésán, Pelet, Éfá és Sáaf.
2,48 Káléb másodrangú felesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát.
2,49 Ő szülte még Sáafot, Madmanná atyját, Sevát, Makbéna atyját és Gibeá atyját. Káléb leánya Akszá volt.
2,50 Ezek voltak Káléb fiai: Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje, Sóbál, Kirjat-Jeárim atyja,
2,51 Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja.
2,52 Sóbálnak, Kirjat-Jeárim atyjának a fiai voltak: a hací-hamme nuhóti Háróe,
2,53 továbbá Kirjat-Jeárim nemzetségei, a jitriek, a pútiak, a sumátiak és a misráiak. Ezektől származtak a coráiak és az estáuliak.
2,54 Szalmá fiai voltak: Betlehem és a netófáiak, Atrót, Bét-Jóáb, a hací-hammánahtiak és a córiak.
2,55 A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak a tirátiak, a simátiak és a szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb apjától származtak.

Tovább