Előző Köv. rész Más könyv
1Krón4,1-43
4,1 Júda fiai voltak Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál.
4,2 Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei.
4,3 Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás. Nővérük neve Haclelpóni volt.
4,4 Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének, Betlehem apjának a fiai.
4,5 Ashúrnak, Tekóa atyjának két felesége volt: Helá és Naará.
4,6 Naará szülte Ahuzzámot, Héfert, Témenit és az ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai.
4,7 Helá fiai voltak: Ceret, Jecóhar és Etnán.
4,8 Kóc nemzette Ánúbot, Haccóbébát és Aharhélnak, Hárúm fiának a nemzetségeit.
4,9 Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak, mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!
4,10 Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.
4,11 Kelúb, Súhá testvére nemzette Mehírt. Ő Estón apja.
4,12 Estón nemzette Bét-Ráfát, Pászéahot és Tehinnát, Ír-Náhás atyját. Ezek a rékaiak.
4,13 Kenaz fiai Otniél és Szerájá voltak. Otniél fia Hatat volt.
4,14 Meónótaj nemzette Ofrát, Szerájá nemzette Jóábot, a Gé-Harásim-beliek atyját, akik mesteremberek voltak.
4,15 Kálébnak, Jefunne fiának a fiai voltak: Írú, Élá és Naam. Élá fia volt Kenaz.
4,16 Jehallelél fiai voltak: Zíf, Zífá, Tirjá és Aszarél.
4,17 Ezrá fiai voltak: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Ennek a felesége lett terhes Mirjámmal, majd Sammajjal és Jisbáhhal, Estemóa atyjával.
4,18 Ennek a felesége, Jehudijjá szülte Jeredet, Gedór atyját, Hebert, Szókó atyját és Jekútiélt, Zánóah atyját. Mindezek Bitjának, a fáraó leányának az utódai, akit még Mered vett feleségül.
4,19 Hódijjá feleségének, Naham nővérének a fiai voltak: a geremi Keílá atyja és a maakái Estemóa.
4,20 Simon fiai voltak: Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jisi fia volt Zóhét és Benzóhét.
4,21 Júda fiának, Sélának a fiai voltak: Ér, Léká atyja, Laddá, Marésá atyja és a takácsok házának a nemzetségei Bét-Asbéában;
4,22 azután Jókim, meg a kózébáiak, Jóás és Száráf, akik Móábból házasodtak, de visszatértek Lehembe. Régi dolgok ezek!
4,23 Ezek voltak a fazekasok, Netáim és Gedérá lakói, akik a király mellett, az ő szolgálatában laktak ott.
4,24 Simeon fiai voltak: Nemuél, Jámin, Járib, Zerah és Saul.
4,25 Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Mismá volt.
4,26 Mismá utódai: az ő fia volt Hammuél, ennek a fia Zakkúr, ennek a fia Simei.
4,27 Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt, de testvéreinek nem sok fia volt, és egész nemzetségük nem volt olyan népes, mint Júda fiaié.
4,28 Ezek Beérsebában, Móládában és Hacar-Súálban laktak,
4,29 továbbá Bilhában, Ecemben és Tóládban,
4,30 Betuélban, Hormában és Ciklágban,
4,31 Bét-Markábótban, Hacar-Szúszimban, Bét-Biriben és Saaraimban. Ezek voltak a városaik mindaddig, amíg Dávid uralkodni nem kezdett.
4,32 Településeik voltak: Étám és Ain, Rimmón, Tóken és Ásán; ez az öt város,
4,33 és mindazok a települések, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalig. Ezek voltak a lakóhelyeik, és volt nekik származási jegyzékük is.
4,34 Mesóbáb, Jamlék és Jósá, Amacjá fia,
4,35 Jóél és Jéhú, Jósibjá fia, aki Szerájá fia, aki Aszíél fia volt,
4,36 Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél, Benájá
4,37 és Zízá, Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simrí fia, aki Semájá fia volt:
4,38 ezek a név szerint említettek nemzetségfők voltak, akiknek a családjai igen elszaporodtak.
4,39 Ezért elmentek Gedór felé, a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek nyájaiknak legelőt.
4,40 Találtak is kövér és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és csendes volt. Azelőtt hámiak laktak ott,
4,41 de Ezékiásnak, Júda királyának az idejében eljöttek ezek a név szerint följegyzettek, szétverték azoknak a sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez ma is. A helyükre telepedtek, mert ott találtak nyájaiknak legelőt.
4,42 És közülük, Simeon fiai közül ötszáz ember elment a Széír-hegységbe, Jisí fiainak, Pelatjának. Nearjának, Refájának és Uzzíélnek a vezetésével.
4,43 Levágták Amálék menekültjeinek a maradékát, és ott laknak a mai napig is.

Tovább