Előző Köv. rész Más könyv
1Krón3,1-24
3,1 Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahinóamtól; Dániel a második, a karmeli Abigailtól;
3,2 Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia;
3,3 Sefatjá az ötödik, Abitáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől.
3,4 Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.
3,5 Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon.
3,6 Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elisámá és Elifelet,
3,7 Nógah, Nefeg és Jáfia,
3,8 továbbá Elisámá, Eljádá és Elifelet.
3,9 Ezek mind Dávid fiai voltak, másodrangú feleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.
3,10 Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát;
3,11 ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás,
3,12 ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám;
3,13 ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé,
3,14 ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás.
3,15 Jósiás fiai ezek voltak: Jóhanán volt az elsőszülött, Jójákim a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik.
3,16 Jójákim fia volt Jekonjá és Cidkijjá.
3,17 Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél,
3,18 és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.
3,19 Pedájá fia volt Zerubbábel és Simei. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, és a nővérük volt Selómít.
3,20 Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.
3,21 Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is.
3,22 Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.
3,23 Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám.
3,24 Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjáhú, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.

Tovább