Előző Köv. rész Más könyv
1Krón6,1-66
6,1 Lévi fiai Gérsón, Kehát és Merári voltak.
6,2 Név szerint ezek voltak Gérsón fiai: Libni és Simei.
6,3 Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzziél.
6,4 Merári fiai Mahli és Musi voltak. Ezek Lévi nemzetségei családjaik szerint.
6,5 Gérson fia Libni, ennek a fia Jahat, ennek a fia Zimmá,
6,6 ennek a fia Jóáh, ennek a fia Iddó, ennek a fia Zerah és ennek a fia Jeotraj.
6,7 Kehát utódai voltak: az ő fia Amminádáb, ennek a fia Kórah, ennek a fia Asszír,
6,8 ennek a fia Elkáná, ennek a fia Ebjászáf, ennek a fia pedig Asszír.
6,9 Ennek a fia Tahat, ennek a fia Úriél, ennek a fia Uzzijjá és ennek a fia Saul.
6,10 Elkáná fiai Amászaj és Ahimót voltak.
6,11 Ennek a fia Elkáná, ennek a fia Cófaj, ennek a fia Nahat,
6,12 ennek a fia Eliáb, ennek a fia Jeróhám, ennek a fia Elkáná.
6,13 Sámuel fiai: Jóél volt az elsőszülött, Abijjá a második.
6,14 Merári utódai voltak: Mahli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simei, ennek a fia Uzzá,
6,15 ennek a fia Simá, ennek a fia Haggijjá, és ennek a fia Aszájá.
6,16 Ezeket állította be Dávid az ÚR házába az éneklés vezetésére, miután a ládát ott elhelyezte,
6,17 hogy végezzék az éneklés szolgálatát a kijelentés sátrának a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az ÚR házát Jeruzsálemben; szolgálatban álltak rendtartásuk szerint.
6,18 Ezek álltak szolgálatban fiaikkal együtt: a kehátiak fiai közül Hémán, az énekes, aki Jóél fia, aki Sámuel fia,
6,19 aki Elkáná fia, aki Jeróhám fia, aki Eliél fia, aki Tóah fia,
6,20 aki Cúf fia, aki Elkáná fia, aki Mahat fia, aki Amászaj fia,
6,21 aki Elkáná fia, aki Jóél fia, aki Azarjá fia, aki Cefanjá fia,
6,22 aki Tahat fia, aki Asszír fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia,
6,23 aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki pedig Izráel fia volt.
6,24 Testvére, Ászáf állt a jobbján. Ászáf Berekjáhú fia volt, aki Simá fia,
6,25 aki Míkáél fia, aki Baaszéjá fia, aki Malkijjá fia,
6,26 aki Etni fia, aki Zerah fia, aki Adájá fia,
6,27 aki Étán fia, aki Zimmá fia, aki Simei fia,
6,28 aki Jahat fia, aki Gérsón fia, aki Lévi fia volt.
6,29 Testvéreik, Merári fiai, bal felől voltak: Étán, Kísi fia, aki Abdi fia, aki Mallúk fia,
6,30 aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkijjá fia,
6,31 aki Amci fia, aki Báni fia, aki Semer fia,
6,32 aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Merári fia, aki Lévi fia volt.
6,33 Testvéreik, a léviták voltak az Isten háza hajlékánál mindenféle szolgálatra rendelve.
6,34 Áron és fiai viszont az áldozatokat mutatták be az égőáldozati oltáron és az illatáldozati oltáron, továbbá ők végezték a szentek szentjének minden teendőjét, és engesztelést szereztek Izráelnek, egészen úgy, ahogyan Mózes, az Isten szolgája megparancsolta.
6,35 Áron utódai ezek voltak: Eleázár volt a fia, ennek a fia Fineás, ennek a fia Abisúa,
6,36 ennek a fia Bukki, ennek a fia Uzzi, ennek a fia Zerahjá,
6,37 ennek a fia Merájót, ennek a fia Amarjá, ennek a fia Ahitúb,
6,38 ennek a fia Cádók, és ennek a fia Ahimaac volt.
6,39 Ezek voltak a lakóhelyeik, a területükön levő sátortáborok: Áron fiai közül a kehátiak nemzetségének, mivel a sorsolás révén nekik jutott,
6,40 odaadták a Júda földjén Hebrónt a körülötte levő legelőkkel együtt.
6,41 De a város mezejét és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták.
6,42 Áron fiainak adták a menedékvárosokat, Hebrónt, Libnát és legelőit, Jattírt és Estemóát és legelőit,
6,43 Hílézt és legelőit, Debírt és legelőit,
6,44 Ásánt és legelőit, Bétsemest és legelőit.
6,45 Benjámin törzséből pedig Gebát és legelőit, Álemetet és legelőit, Anátótot és legelőit. Nemzetségeiknek összesen tizenhárom városuk volt.
6,46 Kehát többi fiának, akik a törzs nemzetségéből még hátra voltak, tíz város jutott sorsolás útján Manassé törzsének a feléből.
6,47 Gérsón fiainak nemzetségeik szerint tizenhárom város jutott Issakár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzséből Básánban.
6,48 Merári fiainak nemzetségeik szerint tizenkét város jutott sorsolás útján Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
6,49 Így adtak Izráel fiai a lévitáknak városokat és legelőket.
6,50 Sorsolással adták oda Júda fiai törzséből, Simeon fiai törzséből, és Benjámin fiai törzséből ezeket a név szerint megnevezett városokat.
6,51 A Kehát fiai nemzetségeiből valóknak, akiknek a határában levő városok Efraim törzséből valók voltak,
6,52 azoknak adták át a menedékvárosokat, Sikemet és legelőit az Efraim-hegyvidékén, Gézert és legelőit,
6,53 Jokmeámot és legelőit, Bét-Hórónt és legelőit,
6,54 Ajjálónt és legelőit, Gat-Rimmónt és legelőit;
6,55 Manassé törzsének a feléből Ánért és legelőit, meg Bileámot és legelőit. Ezeket adták Kehát többi fia nemzetségének.
6,56 Gérsón fiainak adták Manassé fél törzsének a nemzetségeiből Básánban Gólánt és legelőit, Astárótot és legelőit;
6,57 Issakár törzséből Kedest és legelőit, Dobratot és legelőit,
6,58 Rámótot és legelőit, meg Ánémot és legelőit;
6,59 Ásér törzséből Másált és legelőit, Abdónt és legelőit,
6,60 Húkókot és legelőit, Rehóbot és legelőit;
6,61 Naftáli törzséből Galileában Kedest és legelőit, Hammónt és legelőit, Kirjátaimot és legelőit.
6,62 Merári többi fiának Zebulon törzséből Rimmónót és legelőit, Tábórt és legelőit;
6,63 a Jordánon túl, Jerikóval szemben, a Jordántól keletre eső részen Rúben törzséből a pusztában Becert és legelőit, Jahcát és legelőit,
6,64 Kedémótot és legelőit, Méfaatot és legelőit;
6,65 Gád törzséből Gileádban Rámótot és legelőit, Mahanaimot és legelőit,
6,66 Hesbónt és legelőit, Jazért és legelőit.

Tovább