Előző Köv. rész Más könyv
1Krón7,1-40
7,1 Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.
7,2 Tólá fiai voltak Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt.
7,3 Uzzi fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai voltak: Míkáél, Óbadjá, Jóél és Jissijjá. Mind az öten főemberek voltak.
7,4 Hozzájuk tartoztak a családi származásuk szerint hadi szolgálatra rendelt csapatok: harminchatezer ember, mert sok feleségük és sok fiuk volt.
7,5 Testvéreik, Issakár egész nemzetsége, kiváló vitézek voltak, összesen nyolcvanhétezren, akiket beírtak a származási jegyzékbe.
7,6 Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél.
7,7 Bela fiai voltak: Ecbón, Uzzi, Uzziél, Jerimót és Íri, ez az öt családfő és kiváló vitéz. A származási jegyzékbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.
7,8 Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Eliezer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Mindezek Beker fiai voltak.
7,9 A származási jegyzékbe húszezer-kétszáz tőlük származó családfő és kiváló vitéz volt beírva.
7,10 Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai voltak: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsis és Ahisahar.
7,11 Mindezek Jediaél fiai voltak, családfők és kiváló vitézek; a hadi szolgálatra alkalmas emberek tizenhétezer-kétszázan voltak.
7,12 Suppim és Huppim Ír fiai voltak. Husim Ahér fia volt.
7,13 Naftáli fiai voltak: Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallúm, Bilhá unokái.
7,14 Manassé fia volt Aszriél, akit arám másodrangú felesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is.
7,15 Mákír pedig feleségül vette Huppim és Suppim Maaká nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai lettek.
7,16 Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai Úlám és Rekem voltak.
7,17 Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai.
7,18 Nővére, Móleket szülte Ishódot, Abiezert és Mahlát.
7,19 Semídá fiai Ahján, Sekem, Likhi és Aniám voltak.
7,20 Efraim fia volt Sútelah, ennek a fia Bered, ennek a fia Tahat, ennek a fia Eládá, ennek a fia Tahat,
7,21 ennek a fia Zábád, ennek a fiai: Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték a gátiak, az ország bennszülöttjei, mert lementek, hogy elvegyék a jószágukat.
7,22 Apjuk, Efraim sokáig gyászolt, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy megvigasztalják.
7,23 Azután bement a feleségéhez, az pedig teherbe esett, és fiút szült, akit Beríának neveztek el, mert ez akkor történt, amikor szerencsétlenség érte a házát.
7,24 Leánya pedig Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Bét-Hórónt és Uzén-Seerát építette.
7,25 Fia Refah volt, ennek a fia Resef, ennek a fia Telah, ennek a fia Tahan,
7,26 ennek a fia Ladán, ennek a fia Ammihúd, ennek a fia Elisámá,
7,27 ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt.
7,28 Az ő birtokuk és lakóhelyük volt Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig.
7,29 Manassé fiainak a birtokában voltak Bétseán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.
7,30 Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisvi, Beríá és ezeknek a húga, Szerah.
7,31 Beríá fiai voltak Heber és Malkiél, aki Birzávit apja volt.
7,32 Heber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot, és ezeknek a húgát, Súát.
7,33 Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.
7,34 Sómér fiai voltak: Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.
7,35 Testvérének, Hélemnek a fiai voltak: Cófah, Jimná, Séles és Ámal.
7,36 Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Béri és Jimrá,
7,37 meg Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.
7,38 Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará.
7,39 Ullá fiai voltak: Árah, Hanniél és Ricjá.
7,40 Mindezek Ásér utódai, családfők, válogatott kiváló vitézek, a főemberek vezetői voltak. Amikor származási jegyzékbe vették őket a hadi szolgálatra, szám szerint huszonhatezren voltak.

Tovább