Előző Köv. rész Más könyv
4Móz2,1-34
2,1 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz:
2,2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak.
2,3 Keletre, napkelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia.
2,4 Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll.
2,5 Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia.
2,6 Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll.
2,7 Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Eliáb, Hélón fia.
2,8 Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll.
2,9 Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk.
2,10 Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elicúr, Sedéúr fia.
2,11 Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll.
2,12 Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumiél, Cúrisaddaj fia.
2,13 Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll.
2,14 Azután Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia.
2,15 Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll.
2,16 Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk.
2,17 Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeikkel.
2,18 Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisáma, Ammihúd fia.
2,19 Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll.
2,20 Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamliél, Pedácúr fia.
2,21 Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll.
2,22 Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abidán, Gideóni fia.
2,23 Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll.
2,24 Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-száz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk.
2,25 Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahiezer, Ammisaddaj fia.
2,26 Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll.
2,27 Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagiél, Okrán fia.
2,28 Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll.
2,29 Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia.
2,30 Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll.
2,31 Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk hadijelvényeikkel.
2,32 Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban számbavettek seregenként.
2,33 De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2,34 Így cselekedtek tehát Izráel fiai. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

Tovább